Prečo modulárna štruktúra?

Študijný program „Neodkladná podpora životných funkcií“

Cieľom študijného programu sústavného vzdelávania[1] zdravotníckych pracovníkov je vytvoriť podmienky na získanie, upevňovanie, prehlbovanie vedomostí a zručností pre plnenie zákonom stanovenej povinnosti poskytnúť neodkladnú pomoc každej osobe, ak by bez takejto pomoci bol ohrozený jej život alebo zdravie.
Vychádzajúc z kategórie zdravotníckych pracovníkov študijný program „NPŽF“ má:

  1. byť prierezový cez všetky zdravotnícke povolania,
  2. rešpektovať cieľové skupíny podľa odbornej kvalifikácie a kompetencií pre zdravotne výkony podporujúce NPŽF,
  3. obsahom rešpektovať štandardy pre opatrenia a činností, ktoré sú súčasťou komplexného a vedecky zdôvodneného poskytovania NPŽF[2],
  4. formou a štruktúrou rešpektovať pedagogické zákonitosti na upevňovanie, a prehlbovanie vedomostí a zručností  pre poskytovanie NPŽF.

V praktickej rovine je pre pre účinnosť a ciele vzdelávania vhodné vytvoriť modulárne štruktúrovaný študijný program, kde jednotlivé moduly tvoria ucelenú štruktúru pre konkrétnu cieľovú skupinu, ale súčasne vytvárajú predpoklady na nevyhnutnú tímovú prácu pri NPŽF.
Preto 5 základných modulov.

A ešte poznámka:
Človek (aj zdravotnícky pracovník) nie je stroj a preto je nutné rešpektovať poznanie, že vedomosti a zručnosti súvisiace NPŽF (resuscitácia a iné) sa zhoršujú v priemere za 3 až 6 mesiacov[3]. Opakované zhodnotenie úrovne umožňuje určiť zdravotníka, pre ktorého je vhodné odporučiť opakovací kurz.

Potom zodpovednosť za pripravenosť je možné (potrebné) delegovať priamo na zdravotníka a/alebo na jeho zamestnávateľa? Kto dá odpoveď?

 naspäť

[1] Výnos MZ SR zo 17.9.2010 č. 12422/2010 – OL, ktorým sa ustanovujú minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy, minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy a minimálne štandardy pre študijné programy sústavného vzdelávania a ich štruktúra.
[2] European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 2010; Resuscitaion American Heart Association: 2010 International Consensus on Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care Science With Treatment Recommendation; Circulation 2010; 122;S345-S421
[3] European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 2010; Resuscitation; Section 9. Principles of education in resuscitation.