Modul 4/A

Rozšírená neodkladná resuscitácia – špeciálne resuscitačné situácie (ŠRS)
Hlavná téma – prevencia zastavenia srdca
Komu je určený:
lekári, ktorí absolvovali Kurz základnej neodkladnej podpory životných funkcií v rozsahu Modulu 2 a 3.
Čo sa učíme:
Študijný program Rozšírená neodkladná resuscitácia – špeciálne resuscitačné situácie (modul IV A)  je zameraný na získanie,obnovenie, upevňovanie a prehlbovanie teoretických vedomostí a praktických zručností  pre rozpoznanie, liečbu a riadenie prednemocničnej a/alebo nemocničnej neodkladnej starostlivosti týchto náhlych život a zdravie ohrozujúcich stavov:

 1. astma a jej bezprostredne život ohrozujúce formy – ťažká astma, takmer fatálna astma,
 2. poruchy srdcového rytmu – tachyarytmia,
 3. úraz elektrickým prúdom
 4. topenie,
 5. hypotermia,
 6. šok

Včasná liečba je prevenciou zastavenia krvného obehu. Ak došlo  k zastaveniu srdca, potom popri štandardných postupoch sú na podporu obnovenia krvného odporúčané  ďalšie resuscitačné postupy. Náplňou kurzu je využitie teoretických vedomostí a nácvik praktických zručností pre riešenie  týchto stavov.

Rozsah:

 1. Rozpoznanie týchto náhlych  život ohrozujúcich stavov a riadenie ich liečby a resuscitačných postupov:
  • ťažká astma, tachy/bradyarytmie (poruchy iontovej rovnováhy), úraz elektrickým prúdom, topenie, hypotermia, šok.
 2. Liečebné algoritmy vrátane podávania liekov a podmienky vykonateľnosti (personál, pomôcky, lieky, prostredie)
 3. Rozpoznanie náhleho zastavenia srdca – rýchlo a bez pomôcok (do 15 sekúnd),
 4. Riadenie poskytovania resuscitačných výkonov vrátane použitia elektrickej liečby (defibrilácia, kardioverzia) a zabezpečenia ďalšej liečby – štruktúrovaná komunikácia  (koncepcia Reťazca prežitia),
 5. Kardiopulmonálna resuscitácia (fyziológia, algoritmy – dospelý, dieťa, špecifiká pri špeciálnych resuscitačných situáciach)
  1. udržiavanie priechodnosti dýchacích ciest (ústný, nosový vzduchovod),
  2. podpora dýchania – záchranné dýchanie (samorozpínací vak+maska),
  3. kyslíková liečba (indikácia, monitoring, vykonanie),
  4. podpora krvného obehu
   • kompresia hrudníka
   • použitie defibrilátora (AED, manuálny)
   • podávanie liekov prvej línie (adrenalín, amiodaron, iné – indikácie, riedenie)
  5. riešenie odstrániteľných príčin zastavenia srdca (4T/4H),
 6. Polohovanie – vyslobodzovanie, premiestňovanie,  stabilizovaná poloha,
 7. v celom priebehu RNR zaistenie bezpečnosti záchrancu, okolia, postihnutého,
 8. riešenie modelových resuscitačných situácii v simulovaných podmienkach.

Praktická časť kurzu je zameraná na nasledovné zručnosti a kompetencie:

 • zhodnotenie situácie, diagnostika zastavenia krvného obehu, volanie pomoci, volanie čísla tiesňového volania, vyslobodzovanie, premiestňovanie, polohovanie, imobilizačné techniky,
 • KPR dospelých a detí s použitím AED alebo manuálneho defibrilátora,
 • spriechodnenie dýchacích ciest – použitie ústneho a nosového vzduchovodu, dýchanie samorozpínacím vakom a maskou, manipulácia s kyslíkovou fľašou, redukčným a prietokovým ventilom, súpravou na pripojenie samorozpínacieho vaku na kyslík, liečba kyslíkom,
 • nácvik intravenóznej kanylácie, zabezpečenie a udržiavanie  venózneho prístupu, podávanie liekov prvej línie (adrenalín, amiodaron – riedenie, algoritmus podávania),
 • uvoľnenie dýchacích ciest pri dusení sa cudzím telesom, zastavenie závažného krvácania,
 • organizácia, riadenie a výkon diagnostických a liečebných postupov.
 • Riešenie modelových resuscitačných situácií v simulovaných podmienkach.
 • Skúška: riešenie praktickej modelovej situácie s KPR a AED – 75% účinnosť KPR v počítačovom hodnotení.

Čo sa naučíte:

 1. Neodkladná podpora životných funkcií v rozsahu bezprostrednej rozšírenej neodkldanej resustácie s použitím pomôcok a liekov dostupných v ambulancii lekára alebo na nemocničnom oddelení (podľa platnej legislatívy)
 2. Neodkladná podpora životných funkcií – prevencia zastavenia srdca a resuscitačné postupy pri špeciálnych život a zdravie ohrozujúcich stavoch – astma, tachyarytmia (poruchy iontovej rovnováhy), resuscitácia v gravidite, intoxikácie, hypertermia, popáleniny, topenie),
 3. Praktické zručnosti –  kardiopulmonálna resuscitácia dospelých a detí v uvedených špeciálnych situáciách, spoločné rysy, odlišnosti
 4. Praktické zručnosti polohovanie, vyslobodzovanie, premiestňovanie, imobilizačné techniky (chrbtica, končatiny), zastavenie krvácania, ošetrenie rán za použitia lekárničky,
 5. Riešenie modelových resuscitačných situácií v simulovaných podmienkach, 

Materiálno-technické vybavenie:

 1. figurína – torzo na simuláciu a nácvik KPR a automatickej externej defibrilácie s možnosťou elektronickej kontroly a počítačového vyhodnonotenia priebehu KPR a aplikácie výbojov AED.
 2. cvičný automatický externý defibrilátor minimálne s akustickými pokynmi pre riadenie,  resuscitácie a defibrilácie a akustickej podpory pre riadenie frekvencie stláčania hrudníka,
 3. figuríny na simuláciu a nácvik KPR detí celého vekového spektra s elektronickým vyhodnocovacím zariadením vrátane optickej signalizácie správnosti KPR,
 4. figurína na simuláciu a nácvik KPR detí umožňujúca realistickú simuláciu a nácvik uvolnenia dýchacích ciest pri dusení sa cudzím telesom v dýchacích cestách ,
 5. figurína na realistickú simuláciu a nácvik uvolnenia dýchacích ciest pri dusení sa cudzím delesom v dýchacích cestách,
 6. celotelová figurína na simuláciu a nácvik ošetrenia mechanických a popáleninových poranení alebo figurína – torzo na simuláciu a nácvik KPR doplnená o horné a dolné končatiny umožňujúce realistickú simuláciu ošetrenia mechanických a popáleninových poranení,
 7. lekárnička s obväzovým materiálom a ochrannými prostriedkami (rukavice, barierová dýchacia rúška, barierová dýchacia maska pre dospelých a deti),
 8. prezentačná, didaktická a dokumentačná technika,
 9. literatúra