Modul 2

Základná neodkladná resuscitácia a automatická externá defibrilácia (AED)
Hlavná téma – zastavenie srdca a čo ďalej……

Komu je určený (cieľová skupina)?
Lekárske a nelekárske zdravotnícke povolania

Čo sa učíme?
Študijný program Základná neodkladná resuscitácia a automatická externá defibrilácia (ZNR+AED) je zameraný na obnovenie, upevňovanie a prehlbovanie teoretických vedomostí a praktických zručností  pri náhlom zastavení krvného obehu (srdca) bez použitia pomôcok okrem ochrannej pomôcky dýchacích ciest záchrancu a automatického externého defibrilátora.
Rozsah:

 1. rozpoznanie náhleho zastavenia srdca  – rýchlo a bez pomôcok (do 15 sekúnd),
 2. riadenie poskytovania resuscitácie a použitia automatického externého defibrilátora (ZNR+AED ) – štruktúrovaná komunikácia  (koncepcia Reťazca prežitia),
 3. kardiopulmonálna resuscitácia (fyziológia, algoritmy – dospelý, dieťa)
  1. udržiavanie priechodnosti dýchacích ciest
  2. podpora dýchania – záchranné dýchanie (z pľúc do pľúc, samorozpínací vak+maska)
  3. podpora krvného obehu
   • kompresia hrudníka (lieky)
   • použitie automatického externého defibrilátora (AED),
 4. polohovanie – vyslobodzovanie, premiestňovanie,  stabilizovaná poloha,
 5. v celom priebehu ZNR zaistenie bezpečnosti záchrancu, okolia, postihnutého,
 6. prevencia zastavenia krvného obehu pri vybraných život a zdravie ohrozujúcich stavoch:
  1. zastavenie závažného krvácania,
  2. opatrenia pri dusení – cudzie teleso ako prekážka v DC,
  3. úvodný manažment akútneho koronárneho syndrómu (bez EKG diagnostiky)
 7. riešenie modelových resuscitačných situácii v simulovaných podmienkach.

Praktická časť kurzu je zameraná na nasledovné kompetencie:

 • Praktické zručnosti: zhodnotenie situácie, diagnostika zastavenia krvného obehu, volanie pomoci, volanie čísla tiesňového volania,  KPR dospelých a detí s použitím AED, vyslobodzovanie, premiestňovanie, polohovanie, imobilizačné techniky, uvoľnenie dýchacích ciest pri dusení sa cudzím telesom, zastavenie závažného krvácania, organizácia, riadenie a výkon diagnostických a liečebných postupov.
 • Riešenie modelových resuscitačných situácií v simulovaných podmienkach.
 • Skúška: riešenie praktickej modelovej situácie s KPR a AED – 75% účinnosť KPR v počítačovom hodnotení

Čo sa naučíte, kam vás kurz nasmeruje,:

 1. ako zvládnuť zastavenie srdca doma, v práci, na ulici…….. „je tu nejaký doktor?“ Ano, čo sa stalo?…….
 2. ako začať resuscitovať bez pomôcok,
 3. ako pokračovať s dostupnými pomôckami na dýchanie – sú na každej ambulancii, na každom nemocničnom oddelení (viď legislatíva),
 4. čo spraviť ako prvé, keď ste sami?; čo keď ste dvaja?; a prečo je potrebné volať ďalších (kolegu, sestričku),
 5. prečo defibrilátor zvyšuje šance na úspešnú resuscitáciu, kde ho hľadať, ako použiť,
 6. aké je miesto liekov prvej línie (adrenalín a iné) pri kardiopulmonálnej resuscitácii, kedy je zmysluplné ich použitie,
 7. ako resuscitovať dospelých, ako deti,
 8. ako spolupracovať so záchrannou zdravotnou službou, resuscitačným tímom v nemocnici , ako im odovzdať pacienta, ako zdokumentovať resuscitáciu,
 9. ako získať a zvyšovať potrebné sebavedomie, stratiť  zbytočný rešpekt pred resuscitačnými postupmi, zvýšiť svoju profesionalitu a bezpečnosť zdravotníka (aj pacienta).

Materiálno-technické vybavenie:

 1. figurína – torzo na simuláciu a nácvik KPR a automatickej externej defibrilácie s možnosťou elektronickej kontroly a počítačového vyhodnonotenia priebehu KPR a aplikácie výbojov AED.
 2. cvičný automatický externý defibrilátor minimálne s akustickými pokynmi pre riadenie,  resuscitácie a defibrilácie a akustickej podpory pre riadenie frekvencie stláčania hrudníka,
 3. figuríny na simuláciu a nácvik KPR detí celého vekového spektra s elektronickým vyhodnocovacím zariadením vrátane optickej signalizácie správnosti KPR,
 4. figurína na simuláciu a nácvik KPR detí umožňujúca realistickú simuláciu a nácvik uvolnenia dýchacích ciest pri dusení sa cudzím telesom v dýchacích cestách ,
 5. figurína na realistickú simuláciu a nácvik uvolnenia dýchacích ciest pri dusení sa cudzím delesom v dýchacích cestách,
 6. celotelová figurína na simuláciu a nácvik ošetrenia mechanických a popáleninových poranení alebo figurína – torzo na simuláciu a nácvik KPR doplnená o horné a dolné končatiny umožňujúce realistickú simuláciu ošetrenia mechanických a popáleninových poranení,
 7. lekárnička s obväzovým materiálom a ochrannými prostriedkami (rukavice, barierová dýchacia rúška, barierová dýchacia maska pre dospelých a deti),
 8. prezentačná, didaktická a dokumentačná technika,
 9. literatúra

         naspäť na Kurzy